การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

       ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเพิ่มพูนประสบการณ์  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐไต้หวัน  ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เป็นระยะเวลา 30 วัน  ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2557  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<<

 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 42113, 42115