การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน

    ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557  ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน Loei Star 2014  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงในต่างประเทศ และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2557  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร<<

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 42113, 42115