มอบส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ของสถาบัน IED

 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เกี่ยวกับการมอบส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ของสถาบัน IED ให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจไปศึกษาหลัก

สูตรด้านการออกแบบการถ่ายภาพ ฯลฯ ในระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐอิตาลี สามารถดูข้อมูลหลักสูตรได้จาก http://www.ide.it

 

สามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่