มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 8

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นักศึกษา  “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ให้ครอบคลุมนักศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้สามารถก้าวสู่สังคมและใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติต่อไป  งาน ทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้ทุนการศึกษาฯ ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ  25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


      นักศึกษาที่สนใจติดต่อขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุนได้ที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 อ่านรายละเอียดทุนการศึกษาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th

 

 

  ระเบียบการให้ทุนส่งน้องเรียนจบ 2556 2.46 MB.  

 

  ใบสมัครทุนฯ ระดับอาขีวศึกษา 2556 115.13 KB.  

 

  ใบสมัครทุนฯ ระดับอุดมศึกษา 2556 115.09 KB.  

 

  Poster 367.45 KB.