ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)” ...ในระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2014 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้สนใจสามารถส่ง ผลงานใน 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

- การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึงตนเอง
- การศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม
- การสร้างและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอเรียนเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ ในกิจกรรมThailand Research Expo 2014 โดยสามารถดูรายละเอียดและนำส่งผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th. (Click ที่ Link : Thailand Research Expo 2014) และจัดส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Thailand Research Symposium เท่านั้น หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) โทรศัพท์ 02-579-0109 และ 02-561-2445 ต่อ 447, 568
ดูเพิ่มเติม