การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

 

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

"สานพลังปัญญา เพื่อพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม"

 

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ร่วมกับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิืทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

*** 24 มีนาคม 2557- 15 พฤษภาคม 2557 รับบทความวิจัย ***
ส่งบทความวิจัยมาที่   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ >>

24 มีนาคม 2557- 15 พฤษภาคม 2557

เปิดรับบทความฉบับเต็ม

16 - 31 พฤษภาคม 2557

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

1 - 13 มิถุนายน 2557

นักวิจัยส่งบทความฉบับแก้ไข

16 มิถุนายน 2557

แจ้งผลการตอบรับ

1-20 มิถุนายน 2557

วันลงทะเบียนล่วงหน้า

26 -27 มิถุนายน 2557

ประชุมและนำเสนอผลงานฯ

ส่วนประกอบในบทความวิจัย
 

 1. ชื่อเรื่อง ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้วิจัย ให้ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม รวมทั้งระบุหลักสูตร สาขาวิขา เดือน ปี ปีที่จบการศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันวิจัยที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
  และ E-mail address ที่สามารถติดต่อได้
 3. บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีความยาวไม่เกิน 250 คำ ตรงประเด็น โดยมีเฉพาะสาระสำคัญแต่ครบถ้วน คือ
  1) จุดประสงค์การวิจัย
  2) ตัวแปร/ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
  3) เครื่องมือวิจัย
  4) วิธีดำเนินการและรวบรวมข้อมูล
  5) วิธีการ/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  6) ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
  หมายเหตุ ข้อ 1) - 5) เขียนรวมเป็นย่อหน้าเดียวกัน ส่วนข้อ 3 แยกเป็นอีกหนึ่งย่อหน้า
 4. คำสำคัญ ให้ระบุคำสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล ให้ระบุทั้งคำในภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษาอย่างละ ไม่เกิน 5 คำ
 5. บทนำอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของปัญหาและเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาวิจัยโดยให้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถืออ้างอิงและตรวจสอบได้
 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เขียนให้ตรงกับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 7. ขอบเขตของการวิจัย ให้ระบุทั้งของเขตด้านเนื้อหา และด้านประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูลหลัก/ ตัวแปรที่ศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 8. กรอบความคิดในการวิจัย/ สมมุติฐานการวิจัย
 9. วิธีดำเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
  9.1 บอกชนิดหรือประเภทการวิจัย
  9.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (รวมทั้งการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง)
  9.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ         
        9.3.1 นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้ามี
        9.3.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
  9.4 วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
  9.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ (สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ)
  หมายเหตุ ถ้าแหล่งข้อมูลไม่ใช่ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยอาจกล่าวถึง กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูลหลัก หรือตัวแปรที่ศึกษา            อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมวิธีการที่ได้มา
 10. ผลการวิจัย เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจนสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการทำเสมอ ถ้าการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่มีตัวเลขไม่มากนัก ควรใช้คำบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรจำนวนมาก ควรนำเสนอโดยใช้ตารางหรือแผนภูมิ ทั้งนี้ไม่เกิน 3 ตาราง โดยมีการแปลความหมาย และวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
 11. การอภิปรายผล หรือการวิจารณ์และสรุปให้ชี้แจงผลการวิจัย