ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ บุคคลากรผู้ให้บริการสารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะและเทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่มีให้บริการในศูนย์วิทยบริการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก