ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดคณะครุศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา  ประจำงานบัณฑิตศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์
นักวิชาการ  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา

       ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 มกราคม 2557  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

              สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111