ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา  สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์  กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี

               -  นักวิเทศสัมพันธ์  ระดับ  3      จำนวน   1     อัตรา

        ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่  25 พฤศจิกายน 2556 - 6  ธันวาคม  2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ณ  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4280-8014