ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย” ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.ssru.ac.th/conference2014/