ขอความร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองแบบไทเลยและส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

ตามที่จังหวัดเลย ได้กำหนดแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2556 - 2557 มาตราการที่ 3 "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เมืองเลยน่าอยู่ ผู้คนหน่ารัก"

และได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รณรงค์ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด ใช้ภาษาไทเลย และร่วมแต่งการด้วยผ้าพื้นเมืองแบบไทเลย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 หรือ 2 วัน พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2556

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่าน ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองแบบไทเลยทุกวันศุกร์ และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรุปส่งรายงานให้จังหวัดทราบ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก