โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Art Program in Library and Information Science

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศศ.บ. (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bacherlor of Arts (Library and Information Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        BA (Library and Information Science)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 130  หน่วยการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

                    กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร               9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                       6     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาคณิต วิทย์และเทคโนโลยี        9     หน่วยกิต

 

                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า   94   หน่วยกิต       

  แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเนื้อหาบังคับ               52     หน่วยกิต

                 กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก                       37     หน่วยกิต

                 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5     หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า   7    หน่วยกิต
       

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก