หลักสูตร

ภาควิชามนุษยศาสตร์ มี สาขาวิชาในสังกัด 6 สาขาวิชา/หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรวิชาอังกฤษ

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

3. หลักสูตรดิจิตอลอาร์ต

4. หลักสูตรวิชาศิลปกรรม

5. หลักสูตรวิชาดนตรี

6. หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ      Master of Art Program in English

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bacherlor of Arts (English)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        BA (English)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 142  หน่วยการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ 4 ปี  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเสรี
โดยมีสัดส่วน ดังนี้

 

กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป

        กำหนดจำนวนหน่วยการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยการเรียน โดยแยกจำนวนหน่วยการเรียน แต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้     

กลุ่มวิชา วิชาบังคับ
จำนวนหน่วยการเรียน
วิชาเลือก
จำนวนหน่วยการเรียน
 รวม
จำนวนหน่วยการเรียน
 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 9 - 9
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  4  2  6
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  -  6
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5  4  9
 รวม จำนวนหน่วยการเรียน  24  6  30

 กลุ่มวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า  87  หน่วยการเรียน

แบ่งเป็น  วิชาเอกบังคับ          ไม่น้อยกว่า  55  หน่วยการเรียน
             วิชาเอกเลือก           ไม่น้อยกว่า  32  หน่วยการเรียน
 
 กลุ่มวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยการเรียน
   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยการเรียน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาดนตรี

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Arts Program in Music

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ดนตรี)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศศ.บ. (ดนตรี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bacherlor of Arts (Music)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        BA (Music)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 130  หน่วกิต

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร               9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6     หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาคณิต วิทย์และเทคโนโลยี        9     หน่วยกิต

                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า   94   หน่วยกิต       

 แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเนื้อหาบังคับ               36     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก                       51     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ      Master of Art Program in Business English

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bacherlor of Arts (Business English)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        BA (Business English)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 130  หน่วยการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร               9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6     หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาคณิต วิทย์และเทคโนโลยี        6     หน่วยกิต

                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า   94   หน่วยกิต       

 แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเนื้อหาบังคับ               47     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก                       40     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต
              

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Fine and Applied Art Program in Digital Arts

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ดิจิตอลอาร์ต)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศป.บ. (ดิจิตอลอาร์ต)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bacherlor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        B.F.A. (Digital Arts)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 136  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

       

กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร               9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6     หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาคณิต วิทย์และเทคโนโลยี        9     หน่วยกิต

                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า   100   หน่วยกิต       

 แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   27     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ                     45     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก                      18     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิตอลอาร์ต   3     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก