โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ทัศนศิลป์)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศป.บ. (ทัศนศิลป์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        B.F.A (Visual Arts)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 136  หน่วยการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

                    กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร               9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6     หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาคณิต วิทย์และเทคโนโลยี        9     หน่วยกิต

 

                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า   100   หน่วยกิต       

  แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเนื้อหาบังคับ               72     หน่วยกิต

                 กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก                       15     หน่วยกิต

                 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                   6     หน่วยกิต

                 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7     หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต       

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก