โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Fine and Applied Art Program in Digital Arts

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ดิจิตอลอาร์ต)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศป.บ. (ดิจิตอลอาร์ต)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bacherlor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        B.F.A. (Digital Arts)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 136  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

       

กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร               9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6     หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาคณิต วิทย์และเทคโนโลยี        9     หน่วยกิต

                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า   100   หน่วยกิต       

 แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   27     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ                     45     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก                      18     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการและธุรกิจทางดิจิตอลอาร์ต   3     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก