โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ      Master of Art Program in Business English

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bacherlor of Arts (Business English)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        BA (Business English)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 130  หน่วยการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร               9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6     หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        9     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาคณิต วิทย์และเทคโนโลยี        6     หน่วยกิต

                     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                    ไม่น้อยกว่า   94   หน่วยกิต       

 แบ่งเป็น    กลุ่มวิชาภาษาเนื้อหาบังคับ               47     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก                       40     หน่วยกิต

                กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต
              

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก