โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ      Master of Art Program in English

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

ชื่อเต็ม (ไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ  (ไทย)          ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bacherlor of Arts (English)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        BA (English)

จำนวนหน่วยการเรียนที่เรียนตลอดหลักสูตร

 142  หน่วยการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ 4 ปี  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเสรี
โดยมีสัดส่วน ดังนี้

 

กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป

        กำหนดจำนวนหน่วยการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยการเรียน โดยแยกจำนวนหน่วยการเรียน แต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้     

กลุ่มวิชา วิชาบังคับ
จำนวนหน่วยการเรียน
วิชาเลือก
จำนวนหน่วยการเรียน
 รวม
จำนวนหน่วยการเรียน
 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 9 - 9
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  4  2  6
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  -  6
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5  4  9
 รวม จำนวนหน่วยการเรียน  24  6  30

 กลุ่มวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า  87  หน่วยการเรียน

แบ่งเป็น  วิชาเอกบังคับ          ไม่น้อยกว่า  55  หน่วยการเรียน
             วิชาเอกเลือก           ไม่น้อยกว่า  32  หน่วยการเรียน
 
 กลุ่มวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยการเรียน
   กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยการเรียน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก