หลักสูตร

ภาควิชามนุษยศาสตร์ มี สาขาวิชาในสังกัด 6 สาขาวิชา/หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรวิชาอังกฤษ

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

3. หลักสูตรดิจิตอลอาร์ต

4. หลักสูตรวิชาศิลปกรรม

5. หลักสูตรวิชาดนตรี

6. หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์