บุคคลากร

อาจารย์ทั้งหมด            จำนวน  56  คนแบ่งเป็น

- ข้าราชการ                                           จำนวน  32      คน

- พนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)                จำนวน  24     คน

เจ้าหน้าที่         จำนวน  1  คน