ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

"พัฒนาทุกด้าน ผสานความร่วมมือ ยึดถือสถาบัน ผลักดันสู่สากล"

 

 วิสัยทัศน์ (Vision)

สมานสัมพันธ์ เกื้อกูลกันในหมู่ผู้ร่วมงาน สนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลและวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริมประสบการณ์แก่อาจารย์และนักศึกษา พัฒนาจริยธรรมนำวิชาการสู่ระดับในประเทศและต่างประเทศ

 

พันธกิจ (Mission)

1.สมานประสานสัมพันธ์โดยความร่วมมือและความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติ
2.สนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลและโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ การทำผลงานวิจัยและขอตำแหน่งทางวิชาการ
3.สนับสนุน ส่งเสริมประสบการณ์แก่อาจารย์และนักศึกษาในการร่วมประชุมสัมนานำเสนอผลงาน การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
4.พัฒนาจริยธรรมในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนะรรมและการปฏิบัติธรรม
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการจากระดับล่างไปสู่ส่วนบน ให้คณะมีส่วนมากที่สุด ให้ทุกสาขาวิชาดำรงอยู่ได้ ถือว่านักศึกษาสำคัญที่สุดให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ปรับเรื่องการสอนวิชาพื้นฐาน ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตให้สอดรับมวลชนได้ มีการประกันคุณภาพ PDCA. Planning,Doing,Checking,Acting
6.จัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงให้ทุกสาขาวิชาดำเนินการได้อย่างพอเพียง
7.จัดการให้มีความพร้อมในเรื่องวัสดุอุปกรณ์และการให้บริการเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน