ประวัติความเป็นมา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ และโปรแกรมวิชา ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามมติของสภามหาวิทยาลัย ให้มีภาควิชา เพื่อดูแลสาขาวิชาต่างๆ ภาควิชามนุษยศาสตร์ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 ต่อมาคณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการเลือกตั้งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์โดยเสนอชื่อและลงคะแนนเลือกตั้ง หลังจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ดังนี้

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล  พ.ศ ที่ดำรงตำแหน่ง
 1

 

ดร.กอบกาญจน์  กัปตพล

 

2549-2553

 2  

 

นางวรพรรณ  ทิพรส

 

 2553-2555

 3  

 

 นายพอ  แก้วแสนทิพย์

 

2555-ปัจจุบัน